Com funciona

El repositori es pot consultar de diferents maneres:

  1. Es poden fer cerques generals o avançades a tot el repositori, a una comunitat o a una col·lecció.
  2. Es pot accedir directament a les comunitats, i un cop dins entrar en cada col·lecció i després fer la cerca.
  3. Al mateix temps podem fer servir l'eina "Discover" que ens ajudarà a delimitar de manera eficient la nostra cerca.
  4. Podem fer una cerca que ens doni el resultat indexat per autor, títol, matèria, etc.
Cerca general:

Escriure la paraula o títol del film que volem buscar. Es pot limitar la cerca a una comunitat o col·lecció específica. Consells de cerca:

Cerca general

En introduir una paraula a la casella de cerca, el sistema realitzarà la recerca d'aquesta paraula en els camps de títol, autor, matèria, resum, sèrie, sponsor i identificador de cada document.

  • Truncament : L'ús de l'asterisc (*) després de l'arrel d'una paraula en la cerca mostra totes les paraules que comencen amb aquesta arrel, per exemple: selecció * mostrarà també selecció, seleccionar, selector.
  • Stemming: El cercador expandeix automàticament les paraules amb finals comuns, incloent plurals, temps verbals, etc.
  • Cerca de frase: Per fer una cerca amb diverses paraules formant una frase, posar cometes al principi i al final de la frase, per exemple: "Models analítics".
  • Coincidència exacta d'una paraula: Posar el signe + per que una paraula aparegui en els resultats de la cerca. Per exemple, en la següent cerca: + models analítics la paraula "analítics" és opcional, però la paraula "models" ha d'aparèixer en els resultats.
  • Eliminar documents amb paraules no desitjades: Posar el signe menys (-) per excloure una paraula de cerca. De manera alternativa, es pot utilitzar l'operador booleà NOT. Aquest operador limitarà la cerca eliminant resultats no desitjats. Per exemple: models - analítics: s'obtenen documents que continguin la paraula "models", excepte aquells que continguin també la paraula "analítics".
  • Cerca booleana: Els següents operadors booleans s'utilitzen per combinar els termes de la cerca. Els operadors s'han d'escriure en lletres majúscules. AND - limita la recerca, localitzant els documents que continguin els termes combinats amb aquest operador, per exemple: "Models" AND "analítics" retornarà tots els documents que continguin ambdues paraules. OR - amplia la recerca, localitzant els documents que contingui qualsevol dels termes combinats, per exemple: "Models" OR "analítics" retornarà tots els documents que continguin, almenys, una de les dues paraules. NOT - exclou els termes escrits després d'aquest operador: "models" NOT "analítics" retornarà els documents que continguin la paraula "models", excepte aquells que continguin també la paraula "analítics".

Els parèntesis poden ser usats per agrupar termes de consulta en grups, i els operadors poden també ser aplicats sobre aquests grups, per exemple: (Models OR mètodes) AND (analítics)

Cerca avançada:

La cerca avançada permet combinar termes, i especificar si aquests termes han de ser buscats com títol, autor, país, data, o matèria, per tal de refinar la cerca. El resultats poden ser ordenats seguint diferent criteris, per rellevància, per títol, per data.... Avís: només ha d'utilitzar les caixes de cerca en ordre, si vostè deixa la primera caixa buida la cerca no funcionarà.

Explora:

Permet visualitzar una llista del continguts indexats en un ordre determinat: autor, títol...

Descobreix:

És una potent eina de cerca que ens dona automàticament un llistat de termes per rellevància sota els conceptes autors, títol i data que et permeten delimitar la cerca de forma molt més acurada.